update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กสุชาดาเปิดธนาคารจุลินทรีย์ชุมชน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญธรรม  ใยกล้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนินพระ ประธานเปิดกรอบรมความรู้เปิดธนาคารจุลินทรีย์ชุมชน ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา มีนายลำเพย  แว่วเสียง เป็นประธานชุมชน มีประชาชนในพื้นที่มาร่วมพิธีเปิดการอบรมและร่วมกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูน้ำเสียและปลูกป่าชายเลน การนพวัสดุจากเศษปลาไส้ปลาหัวปลานำกลับมาผลิตฮอร์โมนปลาทะเลหมักด้วยEMเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพสารสกัดจากปลาทะเลนำไปมช้การเกษตรพืชผักสวนมะม่วง ผลไม้ มันสำปะหลัง ทุเรียน ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้ลดรายจ่ายและมีประโยชน์ด้านการเกษตรครัวเรือน

*****ดร.กฤษณ์  พงษ์เทพิน  ที่ปรึกษาโครงการนำมาใช้เกิดประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูป่าชายเลน สำหรับชาวประมงยังสามารถลดขยะมลภาวะจากเศษปลาไส้ปลาหัวปลาปกติทิ้งเปล่านำมาทำประโยชน์ผลิตฮอร์โมนปลาทะเลหมักด้วยEMเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพเพิ่มมูลค่าได้ราคาดีอีกทางหนึ่ง

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน