15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ร้อยเอ็ดร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ดำเนินการโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2566 – 2570

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผวจ.ร้อยเอ็ด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คณะทำงานสถานบันปิดทองหลังพระฯ ห้วหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

*****ทั้งนี้ สถานบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2566 – 2570 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี พ.ศ.2566

*****รวมถึงชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ระดับตำบล 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570) และการจัดทำโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พ.ศ.2567 – 2570 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และข้อมูลด้านวิชาการ จากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้อย่างถูกต้อง และบูรณาการประสานงานดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ