8 ธันวาคม 2023
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สอจ.สุโขทัย จับมือสพม.สุโขทัย ลงนามMOU หลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่ ประจำปี2566

*****สุโขทัย..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 14 ก.ย.66  ที่หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย อ.เมือง ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา(MOU) โครงการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา)แนวใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม  และ วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง กับ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อ.กงไกรลาศ  โดยมี นายสมใจ รอดคง  ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษาจ.สุโขทัย และ นายสุดเขต สวยสม  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตสุโขทัย  พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ร่วมโครงการ ร่วมพิธี

***** นายสมใจ รอดคง  ผอ.สำนักงานอาชีวศึกษา จ.สุโขทัย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษา จ.สุโขทัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขตสุโขทัย เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนสายอาชีพของนักเรียนมัธยม ให้สามารถสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

*****ด้านนายอุเทน ปิ่นม่วง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย กล่าวว่า  ในวันนี้ ทางวิทยาลัยฯได้ลงนามMOUหลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่ กับ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โดยจะเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า และ ช่างยนต์  ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาเหล่านี้ จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ในสาขาช่างไฟฟ้าหรือช่างยนต์ สามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษาหรือประกอบอาชีพได้อีกด้วย ส่วนนายไพบูลย์ พวงเงิน  ผอ.โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กล่าวว่า หลักสูตร(ทวิศึกษา)แนวใหม่นี้ จะ เปิดโอกาสให้เด็ก ได้เรียนในสาขาวิชาที่ถนัด ได้แสดงศักยภาพของตัวเอง เชื่อว่าเด็กจะมีความสุขกับการเรียนในลักษณะนี้อย่างแน่นอน