update newsข่าวเด่นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ

ตอกย้ำ”พีทีที แทงค์”รับผิดชอบสิ่งแวดล้อม

***กรุงเทพฯ..0นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรรม ประธานในพิธีมอบรางวัล CSR-DIW Continuous Award เกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2020 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีฯ กรุงเทพฯ โดยมีนายไพรัช กลิ่นเกษร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการคลังผลิตภัณฑ์และท่าเทียบเรือ บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด เป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร รับมอบ

***นายไพรัช  กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทฯได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่9 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  ” พีทีที แทงค์” ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทางสากล ISO26000 ครอบคลุมประเด็นหลัก 7 ด้าน คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน”