update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

พัฒนาที่ดินกำแพงฯจัดวันดินโลก

***กำแพงเพชร..0เมื่อเวลา 090.30 น.วันที่ 22 ธ.ค.น.ส.สุพตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร ประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2563 จังหวัดกำแพงเพชร Keep soil alive biodiversity รักปัฐพี คืนชีวีทีาหลากหลายให้แผ่นดิน ที่ สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีนายธเนตร ภู่เจริญ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและหมอดินอาสา,เกษตรกร,เด็กนักเรียนร่วมงาน

***ด้าน นายธเนตร ภู่เจริญ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดงานวันดินโลก เพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเดชพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน เพื่อมนุษยธรรม โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of soil Sciences) เป็นผู้มอบรางวัลเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกัน วิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรณ์ดินอย่างยั่งยืนสืบไป

***กิจกรรมภายในงานมีพิธีมอบรางวัลให้หมอดินอาสาแขนงต่างๆ, ออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร โรคเกี่ยวกับมันสำปะหลัง  การทำบัญชีในครัวเรือนของเกษตรกร   การบำรุงดินด้วยสารพด.  ,การจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอป เป็นต้น