update newsข่าวอปท.สิ่งแวดล้อม

ทม.สุโขทัยธานีจัดโซนนิ่งเป็นเขตเขตปลอดบุหรี่100%

สุโขทัย..0เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  พ.ต.อ.สวัสดิ์ เตียวิรัตน์  รองผบก.ภ.จว.สุโขทัย  พร้อมด้วย นายอธิราช วรรณา  รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.สุโขทัย เจ้าหน้าที่สรรพสามิต จ.สุโขทัย  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีคณะกรรมการตลาดสาธารณะเทศบาล  และ ตัวแทนสามล้อเครื่องรับจ้างสาธารณะ ได้เข้าร่วมประชุมและติดตามการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในตลาดสดสาธารณะเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อพิจารณาส่งมอบพื้นที่ตลาดสาธารณะเทศบาลฯ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%

นอกจากนี้ ยังพิจารณาออกคำสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบดูแลเขตปลอดบุหรี่ (เพิ่มเติม) แก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ รวมถึง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คณะกรรมการตลาดให้มีความชัดเจนและครอบคลุม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560  โดยมีการจัดทำประกาศของตลาดสาธารณะเทศบาลให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100%  รวมถึงสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร คอยสอดส่องดูแลเขตปลอดบุหรี่ และคอยแจ้งเบาะแสผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป