update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เตรียมก้าวสู่อนาคตนักโทษเรือนจำเชียงราย

เชียงราย..0 เมื่อวันนี้ 24 พ.ย. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 5  ที่เรือนจำกลางเชียงราย โดยมีนายสมคิด ปริมิตร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย นำผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 14 วัน เป็นคนไทย 350 คน และที่เรือนจำ อ.เทิง  100  คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน

***การฝึกอบรมโครงการ โคก หนอง นา แห่งแห่งน้ำใจและความหวัง แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 250 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นตอนที่ การสรุปและประเมินผล

***ผลการดำเนินงาน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดำริต่างๆ ของในหลวง ร.9 โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป