ประชาชนในอำเภอเบตง ร่วมประชุมรับฟังความคิด พร้อมเสนอแนะการวางผังเมืองรวมเมืองเบตง รองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว การวางแผงระบบคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

*****ยะลา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายกิตติภณ เปรมรัชชานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง นางสาวฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 4 นางสาววรรณี  บุญศรีเลิศ  รองปลัดเทศบาลเมืองเบตง พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการ  กลุ่มสมาคมนักธุรกิจการค้าอำเภอเบตง และประธานชุมชน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง  จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการวางผังเมืองรวม พร้อมสอบถามแนวคิดในการวางผังเมืองรวมเมืองเบตง ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.66

*****นางสาวฤทัยทิพย์ อดุลย์กิตติชัย ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมที่ 4 กล่าวว่า  การจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพ บทบาท และทันต่อสภาพการณ์ของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน เช่น การพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางรองเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนและการท่องเที่ยว การวางแผงระบบคมนาคมและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญให้คงไว้ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตงได้ให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 2 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาเมืองเบตง จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่อไป

เจษฎา สิริโยทัย/รายงาน