28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ ภายใต้โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.เรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานสถานประกอบการในพื้นที่ 12 แห่ง เป้าหมายผู้รับการตรวจ 1,383 คน ภายใต้ ‘โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567’ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง สภ.เมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสถานประกอบการในพื้นที่ ต.ทับมา โดยมีการลงนาม MOU ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลทับมา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการให้ความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวด้วย พร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด และรณรงค์แจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดอีกด้วย

*****น.ส.เรวีญา กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นวาระสำคัญของชาติ ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีการระบาดของยาเสพติดลงไปสู่กลุ่มเด็กนักเรียน เยาวชน ประชากรแฝง โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทับมาเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อบูรณาการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ และเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยหลากหลายภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้ลด ละ เลิก การเสพยาเสพติด ให้เป็นคนดีกลับสู่ครอบครัวและสังคมต่่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์/ระยอง