update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รมช.เกษตรฯมอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย

***กำแพงเพชร..0เมื่อเวลา 09.45 น.วันที่ 12 พ.ย. น.ส.มนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ประธานประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่และมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย แก่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ 11 อำเภอ ที่หอประชุมอำเภอโกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

***โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงานและน.ส.สุพัตรา  คล้ายทิม  รองผวจ.กำแพงเพชร  กล่าวต้อนรับ   นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ  มีเกษตรกรชาวสวนลำไยร่วมงาน  400 ราย

***จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเกษตรกรเพาะปลูกลำไยเป็นอาชีพหลักโดยในฤดูกาลผลิตปี 2562 มีเกษตรกรเพาะปลูก 1,465 รายพื้นที่ 12,818 ไร่ได้ผลผลิตรวม 4,033 ตันคิดเป็นมูลค่า 120 ล้านบาทซึ่งเกษตรกรร้อยละ 70 ผลิตนอกฤดูเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ

มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563ทั้งหมด 11 อำเภอ รวมจำนวน 1,176 ราย

***จากข้อมูลสถานการณ์การผลิตที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร ยังขาดความรู้เทคโนโลยีการผลิตลำไยตามหลักวิชาการ ทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพต่ำ มีสารเคมีตกค้างในผลผลิต และต้นทุนการผลิตสูง เสี่ยงต่อการขาดทุน ดังนั้น การปรับกระบวนทัศน์เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในแบบเดิมให้มุ่งเน้นถึง “การผลิตลำไยคุณภาพ” โดยใช้เทคโนโลยีที่สำคัญและเหมาะสม จะสร้างโอกาสและสามารถแก้ปัญหาและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดกำแพงเพชรได้อย่างยั่งยืนกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดกำแพงเพชรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางวิชาการ ในวันนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้วิชาการในการผลิตลำไยให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดีขึ้น

***ทั้งนี้ น.ส.มนัญญา ฝากแนวทางการดำเนินงานว่าควรมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่องบประมาณและเศรษฐกิจ ส่งผลให้รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น“โครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร” พร้อมสนับสนุนคนรุ่นใหม่คืนสู่ภาคเกษตรให้พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปและใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมด้านธุรกิจ นอกจากจะรองรับภาวะตกงานแล้ว ยังกระตุ้นเกิดการจ้างงานตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย