update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

รองผู้ว่าฯนนทบุรี เปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

*****นนทบุรี.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผวจ.นนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ณ วัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย  โดยมี น.ส.กรกนก ค้าผล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง กล่าวต้อนรับ และนางธมลทัศน์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

*****ภายในงานประกอบด้วย การออกให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 30 หน่วยงาน เช่น คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน  คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพ โดยมีเกษตรกรจากอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน