25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรพร้อม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ครั้งที่ 1

*****กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายโชคชัย รักเกื้อนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดงาน งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 ครั้งที่ 1 ที่วัดวังทอง (ศพก. เครือข่าย) หมู่ 2  บ้านวังทอง ต.วังทอง โดยมีนายศักดิเดช. แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรพร้อม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ. นายกมล สิมเมือง สจ.เขตอ.เมือง นายวสันต์.  ชูเฉลิม นายกอบต.วังทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน  และมี นายเผด็จ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน

*****การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือที่เรียกว่างาน Fielddayในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต ที่หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำมาถ่ายทอด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*****การจัดงาน Field Day ครั้งที่ 1 มีสถานีถ่ายทอดความรู้ 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1  เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน   โดย  สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร สถานีที่ 2  เรื่อง การเลี้ยงผึ้ง + ชันโรง โดย  กลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร   สถานีที่ 3  เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร  โดย  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร สถานีที่ 4  เรื่อง การลดการเผาในพื้นที่การเกษตร (Zero burn) +การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุ โดย  เกษตรกรต้นแบบ ศพก. เครือข่าย สถานีที่ 5  เรื่อง การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตข้าว  โดย  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

*****นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนน้ำดื่มจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และสํานักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7พันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดกำแพงเพชร และกล้าพันธุ์ผักจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีเกษตรกรเป้าหมายร่วมงาน จำนวน5 อำเภอๆละ 40 รายรวมทั้งสิ้น 200 รายได้แก่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร/ อำเภอ  พรานกระต่าย/ อำเภอไทรงาม/ อำเภอลานกระบือ/ และอำเภอโกสัมพีนคร