2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsการเงิน-ธนาคารข่าวเด่นเศรษฐกิจ

“มนัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ติดตาม พร้อมเปิด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผ่านกลไกสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.66 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จุดรวบรวมผลผลิตการเกษตร (บ้านคุ้งวารี) สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์  ติดตามพร้อมเปิด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผ่านกลไกสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมด้วย นายสมหวัง  พ่วงบางโพ ผวจ.อุตรดิตถ์ และ นายพิชยุตม์  พอจิต ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส..อุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และนายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ โดยมี นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวรายงาน  และนายเฉลา  ทองเณร ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯ/ผู้แทนสถานบันเกษตรกร /ภาคเอกชน/ส่วนราชกร / ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน

*****นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการขับเคลื่อนนโยบายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ผ่านกลไกสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการสหกรณ์ เป้าหมาย เพื่อให้ระบบสหกรณ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง การพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตร โดยการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ สร้างธรรมาภิบาล ในสหกรณ์

*****สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เป็นสถาบันเกษตรกรหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งถึงเกษตรกรโดยตรง ในการพัฒนาความเข้มแข็ง การผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ การพัฒนาเครือข่ายสินค้าสหกรณ์ การได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  โครงการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญและช่วยเหลือ พี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 7 ปี ส่งผลให้ ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ข้าวโพด มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่ม เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี  โดยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

*****นอกจากนี้รมช.เกษตรและสหกรณ์ มอบอุปกรณ์การตลาด มอบเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ มอบเงินโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมอบใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช มอบพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้แทนเกษตรกรมอบเงินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี พิธีเปิดเครื่องอบลดความชื้น ขนาด 500 ตัน/วัน และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาลแก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดนิทรรศการ รวมทั้งผลการดำเนินการโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร โครงการชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  โครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน โครงการเกษตรส่งเสริม/สนับสนุนการทำเกษตรปลอดภัย (GAP) โดยมี สมาชิกสหกรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน และส่วนราชการเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 1,600 คน

ประสิทธิ์   ผึ้งสุข/รายงาน