update newsข่าวเด่นประกันภัยเศรษฐกิจ

คปภ. เปิดโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ปี 3 มุ่งส่งเสริมอาชีพให้คนพิการเพื่อความยั่งยืน

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูฉัตร  ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงาน “คปภ. เพื่อคนพิการปี 3” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยเปิดเผยว่า “คนพิการ” ถือเป็นกลุ่มคนสำคัญที่รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นให้คนพิการมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และสามารถเข้าถึงการใช้บริการของรัฐในทุกมิติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันสำนักงาน คปภ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีการดำเนินการส่งเสริมความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ของการประกันภัย ผ่านโครงการ “คปภ. เพื่อคนพิการ” เพื่อให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือสำหรับบริหารความเสี่ยงแก่กลุ่มคนพิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คนพิการและครอบครัวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

*****โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ปี 3 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โอกาส ความสุข ความสำเร็จ ส่งต่อได้ (Sharing Happiness Together)” ซึ่งนอกจากจะมีการส่งเสริมความรู้ และการเข้าถึงการประกันภัยแก่คนพิการแล้ว แนวคิดหลักสำหรับการจัดงานในครั้งนี้คือ “การส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ” ซึ่งสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัยได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า การส่งเสริมอาชีพจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือเมื่อคนพิการได้มีอาชีพมีงานทำ นอกจากจะมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ และศักยภาพของตนเอง ส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขอย่างยั่งยืน

*****สำหรับกิจกรรมในโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ ปี 3 ภายใต้แนวคิด “โอกาส ความสุข ความสำเร็จ ส่งต่อได้ (Sharing Happiness Together)” มี 5 กิจกรรมหลัก ๆ คือ กิจกรรมแรก เป็นการเสวนา ความรู้ด้านการประกันภัย และการเข้าสู่อาชีพคนกลางประกันภัย กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย หัวข้อการเข้าสู่อาชีพคนกลางประกันภัยสำหรับคนพิการ ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากตัวแทนประกันชีวิต กิจกรรมที่ 3 มินิคอนเสิร์ต จากคุณเก่ง ธชย และน้องแพรวา ทัตพิชา กิตติพนังกุล จากรายการ The Golden Singer และศิลปินวง Happy Unlimit กิจกรรมที่ 4 Showcaseการประกอบอาชีพของผู้พิการที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ และมีฝีมือของผู้พิการ ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก เช่น ช่างล้างเครื่องปรับอากาศ หมอดู โดยสมาคมโหราศาสตร์คนตาบอดแห่งประเทศไทย ช่างศิลปะเป่าแก้ว อาหาร และสินค้าเกษตร เป็นต้น

*****และกิจกรรมที่ 5 พิธีมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) แก่สมาคมคนพิการ จำนวน 6 สมาคม สมาคมละ 20 กรมธรรม์ และมอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแก่ศิลปินคนพิการ จำนวน 6 กรมธรรม์ รวมทั้งสิ้น 126 กรมธรรม์ รวมความคุ้มครองสูงสุด 12,600,000 บาท นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้จัดทำวีดิทัศน์ความสำคัญของการประกันภัยต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งภาพรวมโครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ โดยสามารถติดตามรับชมได้ที่ Facebook สำนักงาน คปภ. : oicthailand และ YouTube สำนักงาน คปภ. : oic.thailand