update newsการเมืองข่าวเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมือง ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธ.ค. 2566

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่พรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ กำหนดวันออกอากาศระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 เวลา 07.05 -22.00 น. รวมระยะเวลา 5 วัน

*****โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐ จำนวน 8 สถานี ได้แก่ 1) สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 2) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  3) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก  4) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ5) สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพเรือ  6) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร  7) สถานีวิทยุกระจายเสียงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8) สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา และสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ จำนวน 4 สถานี ได้แก่  1) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 2) สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  3) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  4) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

*****ในปี 2566 มีพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรเวลาออกอากาศ จำนวน 15 พรรคการเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ 71 คนขึ้นไป ได้รับการจัดสรรเวลาออกอากาศไม่เกิน 20 นาที จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย และพรรคภูมิใจไทย 2. พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เกิน 70 คน ได้รับการจัดสรรเวลาออกอากาศไม่เกิน 10 นาที จำนวน 12 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคไทยสร้างไทย พรรคชาติพัฒนากล้า  พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคพลังสังคมใหม่ และพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตารางการจัดสรรเวลาออกอากาศทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th