15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสายในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยวิธีการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสาย ของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในรอบที่ 1 ของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากการแบ่งสาย หากตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาตัวแทนกลุ่ม 2. ผู้อำนวยการการเลือกจัดให้มีการแบ่งสาย ออกเป็นสายไม่เกิน 4 สาย แต่ละสายประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากัน หากแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งแต่ละสายมีจำนวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกิน 5 กลุ่ม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม

*****3. ผู้อำนวยการการเลือกหรือผู้ที่ผู้อำนวยการการเลือกมอบหมาย แจ้งให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นทราบถึงจำนวนกลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกขั้นต้นทั้งหมด จำนวนสายที่แบ่งได้ จำนวนกลุ่มที่แต่ละสายมี และจัดทำสลากเท่ากับจำนวนกลุ่มที่จะต้องจับสลาก  4. ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม จับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใดจนครบทุกกลุ่ม 5. ตัวแทนกลุ่มผู้ใดจับสลากได้สายใด ให้กลุ่มนั้นอยู่ในสายดังกล่าวและบันทึกแสดงผลการจับสลากเพื่อแบ่งสาย และผู้อำนวยการการเลือกดำเนินการประกาศผลการจับสลากแบ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อได้จำนวนสายที่แบ่งได้และจำนวนกลุ่มที่แต่ละสายมี ผู้อำนวยการการเลือกดำเนินการให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันต่อไป

*****ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1444