Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

รองผู้ว่านนท์เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานใน

พิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร วิถีชุมชน ตำบลบางพลับ(ฟามมันส์)ที่ฟามมันส์ หมู่ 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยฟามมันส์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ทำกินของประชาชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดทำเป็นสวนเกษตรกรรม แปลงดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน  และเพาะพันธุ์มันญี่ปุ่น  นำไปสู่ต้นแบบที่สำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชนต่อไป