update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

ชาวอุตรดิตถ์ตักบาตรเทโวกลางสายฝน

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 ต.ค. ที่บริเวณหน้าวัดท่าถนน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะวัดท่าถนน ประจำปี 2563 ท่ามกลางฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำบุญของชาวพุทธ  ที่นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมตักบาตร เป็นจำนวนมาก

ในทุกปีจะจัดให้มีงานตักบาตรเทโวโรหณะขึ้น อันเป็นประเพณีที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี จนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้มีขบวนแห่เทโวโรหณะ ขบวน เทวดา นางฟ้า ขบวนแห่เปรต อสูรกาย เปรียบเทียบให้รู้ถึงการทำดีทำชั่ว ละเว้นบาป อบายมุข ให้ทำความดี แต่หากใครทำชั่วก็ต้องชดใช้กรรมในเมืองนรก หรือเกิดเป็นสัตว์นรก   หรืออสุรกายและถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมาน แต่หากใครสร้างกรรมดี ที่ขบวนดังกล่าวเดินรอบตลาดสดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญกับเปรตถือเป็นการลอยเคราะห์ หลังออกพรรษาได้เพียง 1 วัน

นอกจากนั้นได้มีพิธีตักบาตรพระภิกษุ และสามเณร จำนวน 100 รูป เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จกลับจากการเทศนา แสดงธรรมโปรดแด่พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที