update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

อบต.คำสะอาด อบรมกฎหมายให้ชาวบ้าน

สกลนคร..0ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร  นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ทั่วไปสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ของ อบต.คำสะอาด  จัดโดยนางทองพูล  บุญคง  นายกอบต.คำสะอาด เพื่อให้ความรู้กับประชาชน  เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่ดิน  กฎหมายมรดก และกฎหมายใกล้ตัวเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติ ในการช่วยเหลือประชาชน  มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม 200 คน  มีนางทองพูล  บุญคง  นายกอบต.คำสะอาด ต้อนรับ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ว่าที่ร.ต.รวยรุ่ง  ใครบุตร   กล่าวว่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทั่วไป ยังขาดความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ  ที่จำเป็นจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน  และยังขาดโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่  ในการป้องกันรักษาผลประโยชน์ ตามสิทธิ์ ของตนเอง อีกทั้งไม่ได้มาซึ่งการ คุ้มครอง สิทธิ์ตามกฎหมายด้านต่างๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี การจัดการอบรม โครงการ นี้ขึ้นมา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านกฎหมายต่างๆ ตลอดจนรับทราบ แนวทางให้เกิดความเข้าใจ  และตระหนักถึงความสำคัญสิทธิ และหน้าที่ของตนเอง ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง