update newsการศึกษาข่าวเด่น

พุทธศาสนิกชนตัวน้อยแม่สะเรียงถวายต้นเงินต้นถ้วย

แม่ฮ่องสอน..0เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ร.อนุบาลกฤษณพรรณ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ร่วมกิจกรรมถวายต้นเงินต้นถ้วย เพื่อต้องการปลูกฝังให้ เด็กๆนักเรียน เกิดความรัก ความเมตตา และรู้จักการทำความดี

ทั้งนี้เป็น การถ่ายทอดสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนาการแห่ต้นเงินต้นถ้วยในช่วงเทศกาลออกพรรษา เพื่อให้เด็กๆได้ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของคนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปหลังจากนั้น จะมีตัวแทน ในชั้น อนุบาล 3 เข้าร่วมแห่ต้นเงินต้นถ้วยที่ได้ทำขึ้นมาเพื่อถวายแก่พระสงฆ์ นำไปถวายที่วัดด้วยความสนุกสานตามวัย

โดยมีพระจีรศักดิ์ จิรธัมโม เจ้าอาวาสวัดอัมราวาส ประธานฝ่ายสงฆ์ ถวายเข้าวัดตามประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2563 ร.ร.กฤษณพรรณ เป็น ร.ร.เอกชน เปิดสอนในระดับเด็กอนุบาล 1 – อนุบาล 3 เป็น ร.ร.วิถีพุทธส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี เชื่อกันว่า ในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ จึงทำต้นเงินต้นถ้วยขึ้น เพื่อเป็นพุทธบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว ถือว่าได้บุญสูงสุด