update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

สิงห์บุรีขับเคลื่อนโครงการ“บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่”

สิงห์บุรี..0เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ต.ค. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี ประธานในพิธีทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ที่ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

นายชำนาญวิทย์ กล่าวว่า โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนโครงการฯ เนื่องจากอิทธิพลของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการที่หัวหน้าครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องทำงานหาเงิน ทำงานแข่งขันกับเวลา ทำให้ไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน หรือสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งไม่มีเวลาในการดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน  โดยการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคไข้เลือดออก โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้ขาดรายได้ และเกิดการเสียเวลาพักรักษาตัว

ผวจ.สิงห์บุรี กล่าวอีกว่า  การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน เพื่อให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญ ในการจัดที่พักอาศัย ให้สะอาด ปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ โดยเริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกลุ่มเป้าหมายนำร่อง เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) บุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนกลุ่มเป้าหมายภาคเอกชนประกอบด้วย พนักงานโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี โรงงาน C.A.S Paper Mill (โรงงานกระดาษ) และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงานฯ รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รวมกว่า 10,000 ครัวเรือน และขยายกลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็น 70,000 กว่าครัวเรือน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี

นายชำนาญวิทย์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินโครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย 1. การแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามโครงการบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการให้เป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลโครงการ

กิจกรรมที่ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการบ้าน    น่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมโครงการฯ กิจกรรมที่ 3.การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการขับเคลื่อน โครงการ  “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”  ในวันนี้(วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563) กิจกรรมที่ 4. การให้บริการเตรียมความพร้อม โดยการปรับสภาพที่อยู่อาศัย การตรวจสุขภาพเบื้องต้น   การเยี่ยมเยียนให้กำลังใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

ขณะที่กิจกรรมที่ 5. จัดกิจกรรมประกวดบ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยจะมีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตรให้กับบ้านที่ได้รับการคัดเลือก และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบการรักษาความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล

โครงการ “บ้านน่านอน เมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เป็นโครงการที่มุ่งหวังความเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และสัมพันธภาพของบุคคลในครอบครัว โดยอาศัย “บ้าน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของครอบครัว และเป็นหน่วยระดับ  ปฐมภูมิทางสังคม เพื่อให้เกิดเป็นบ้านที่น่าอยู่อาศัย อบอุ่น น่าพักพิง เพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ต่อไป