23 เมษายน 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดติงเข้มครูจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

ร้อยเอ็ด..0 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher  สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3 ที่ห้องประดับทอง ร.ร.เพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ธนา โด่งพิมาย รองอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

ดร.อดุลย์ศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560) โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วยองค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่  ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา และด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน จากการประกาศหลักสูตรใหม่มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูลจากการสำรวจพบว่า ครูทุกระดับชั้นส่วนใหญ่สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ยังไม่ครบทุกเนื้อหา ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและตัวชี้วัด

อีกทั้งยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาวิทยาการคำนวณ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการรวมกันในการพัฒนาครูให้มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศ และพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 การจัดการอบรมในครั้งนี้ กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ผู้เข้าอบรมเป็นครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสิ้นจำนวน 109 คน