update newsการศึกษาข่าวเด่น

ม.ราชภัฏเมืองคอนเตรียมจ้างงาน600อัตราช่วงโควิด

นครศรีธรรมราช..0 ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 7.9 พันล้าน เพื่อจ้างงานประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา จำนวน 60,000 อัตรา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดสรร 600 อัตรา ในพื้นที่ 30 ตำบล ของจังหวัดศรีธรรมราช และตรัง โดยให้มีการแก้ไข และปรับรายละเอียดโครงการ กิจกรรม จ้างงาน การเงินงบประมาณงบ และการบริหารจัดการทั้ง 30 ตำบล ฉบับสมบูรณ์ เพื่อส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 และจะเปิดตัวโครงการระดับประเทศในวันที่ 4 พ.ย.2563 และคาดว่าจะมีการจ้างงานประชาชนค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท บัณฑิตจบใหม่ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท และนักศึกษาค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท ได้ภายในเดือน ธ.ค.2563 โดยมีระยะเวลาการจ้างาน 12 เดือน