update newsการศึกษาข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ม.วลัยลักษณ์จับมือ สวรส.วิจัยด้านแพทย์และสาธารณสุขใต้ตอนบน

นครศรีธรรมราช..0 รศ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และนายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  โดยมี รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  และดร.จุไรรัตน์  พรหมใจ  ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมกันเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

สำหรับการลงนามในบันทึกความร่วมมือฯในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากมวล.และ สวรส. ได้สร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยมีการจัดกิจกรรมในลักษณะการจัดอบรมนักวิจัยในเครือข่ายภาคใต้ตอนบน เริ่มจากพัฒนาข้อโครงการ และพัฒนาโจทย์วิจัยที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผ่านการจัดทำโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560

ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของการเอ็มโอยูเพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  สร้างองค์ความเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตภาคใต้ตอนบน  พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเขตภาคใต้ตอนบ