25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นสิ่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์

ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายปลูกบุกเสรี บุกป่ายั่งยืน

 แม่ฮ่องสอน..0 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรม “บุกแม่ฮ่องสอน  สร้างเศรษฐกิจชุมชนรักษาป่า” และร่วมเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “แนวทางขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ปลูกบุกเสรี บุกป่ายั่งยืน” ร่วมกับภาคประชาชน และหน่วยงานราชการว่า เพื่อหาแนวทางส่งเสริมการปลูกบุกให้เป็นอาชีพที่มั่นคง และถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน สมาชิกวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกบุก และ ผู้ประกอบการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมนำอาหารแปรรูปจากบุกมาเสริฟ ณ บริเวณสวนรุกขชาติห้วยชมภู อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

รองผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า หลังจากรับฟังปัญหาเบื้องต้นจากตัวแทนภาคประชาชนแล้ว ได้วางกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาไว้หลายประการ เริ่มจากภาคประชาชนต้องมีข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบุก รวมทั้งพื้นที่ จำนวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ ช่องทางการตลาด รวมถึงข้อจำกัด เพื่อให้มีการวางแผนการทำงาน และปัญหาหลักที่สำคัญที่สุด คือ ความไม่รู้ไม่เข้าใจ ทั้งการปลูกและการขาย วิธีแก้ คือ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับชาวบ้าน และควรตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบเรื่องบุก โดยให้มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ชาวบ้านเองต้องทราบก่อนว่าตนเองมีพื้นที่ปลูกอยู่ในบริเวณใด เป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานใด หากปลูกจริง อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนการดำเนินการและความยุ่งยากจะลดลง

ด้านนายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง กรมป่าไม้ เผยว่า กรมป่าไม้ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทางภาครัฐได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ มีการแบ่งพื้นที่ให้เก็บบุกได้อย่างเป็นสัดส่วน นำกฎหมาย พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 19 มาใช้แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน มีการส่งเสริมการปลูกทั้งโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกบุก ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงบางส่วนที่ไม่สามารถเข้ามาดำเนินการเรื่องสัมปทาน กรมป่าไม้ได้มีโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริที่จะช่วยเหลือประชาชน และย้ำว่า หากประชาชนเข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าปลูกจริง เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ทำการตรวจสอบ เมื่อได้เป็นสมาชิกแล้ว หากต้องการขุดหรือจำหน่ายบุก สามารถทำได้ โดยต้องผ่านการรับรองจากหัวหน้าโครงการ หากมีใบรับรองสามารถเดินทางไปจำหน่ายได้แบบไม่ผิดกฎหมาย และไม่ถูกจับด้วย

ส่วนทางด้านกลุ่มผู้ขอสัมปทาน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) หากเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบว่าประชาชนมีการปลูกบุกจริง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ จะออกใบรับรองให้โดยที่ไม่ต้องชำระค่าภาคหลวง ส่วนพื้นที่ทำกินของราษฎรทั่วไป อยู่ในป่า แต่มีการปลูกจริง แล้วเข้าโครงการ คทช.หรือ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ทางกรมป่าไม้จะทำการออกใบรับรองให้เช่นเดียวกัน ระบุหากต้องการปลูกบุกเสรี แต่ปลูกในที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องเข้าร่วมโครงการ ส่วนการปลูกในพื้นที่ป่าต้องขอสัมปทานให้เป็นการถูกต้อง