update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ฝันใกล้จริง รพ.ศูนย์แพทย์วลัยลักษณ์

***นครศรีธรรมราช..0ศจ.ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  และนายอำนวย  กาญจโนภาศ รองประธานกรรมบริหาร บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้แทนจากบริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน) และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ที่โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.

***ศจ.ดร.สมบัติ กล่าวว่า หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกวดราคาด้วยวิธีแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) ตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 950 ล้านบาทถ้วน มีบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุดชนะการประกวดราคา คือ บริษัทเพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 895 ล้านบาทถ้วน  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เพื่อเสนอต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.อว. เพื่อขออนุมัติขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจาก รมว.อว.แล้ว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ม.วลัยลักษณ์สามารถลงนามสัญญาจ้างอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ ได้ทันที

***อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กล่าวอีกว่า การลงนามในสัญญาจ้างตกแต่งภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคาร A B C และ D) จำนวน 4 อาคาร มูลค่า 895 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินการ 555 วันหลังจากลงนามสัญญา  โดยทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จำนวน 120 เตียง ในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 จากนั้นปลายปี 2565 จะเปิดให้บริการได้จำนวน 419 เตียง  และในช่วงดังกล่าวมูลนิธิศรีธรรมราชาจะมีการสร้างตึกสงฆ์อาพาธอีกจำนวน 94 เตียงด้วย ดังนั้นในช่วงปี 2565-2566 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯจะสามารถเปิดให้บริการได้กว่า 513 เตียง