update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ผต.นร. เขต 11 ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร สอดส่องโครงการฯ ตามภารกิจ ก.ธ.จ.

*****สกลนคร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ธ.จ.) และกรรมการที่ปรึกษา ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีนาย ธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอภูพาน เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการรับทราบ ผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของ ก.ธ.จ.สกลนครและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

*****พร้อมทั้งพิจารณาการสอดส่องโครงการตามแผนการสอดส่องประจำปีงบประมาณ 2566 โดยครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่สอดส่อง โครงการเพิ่มสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสกลนคร  ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจครอบครัว พื้นที่สีเขียว โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 11,736,900 บาท และโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (check dam) เพื่อลดการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในด้านการเกษตรและฟื้นฟูระบบนิเวศของทรัพยากรป่าไม้ งบประมาณ 3,154,800 บาท  โดยมีหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยน้ำพุง จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยดำเนินการ

*****นายธีรวุธ กล่าวภายหลังจากที่ได้นำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สอดส่อง ทั้ง 2 โครงการ แล้ว ว่า เป็นโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ตอบโจทย์วาระสำคัญของประเทศ คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟอกอากาศ ลดปัญหามลพิษ และการบริหารจัดการน้ำ นอกจากจะทำให้ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ทั้งการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการ ฟื้นฟูระบบนิเวศด้านทรัพยากรป่าไม้ด้วย ส่วนกรณีที่ประชาชน มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถยื่นเรื่องได้ที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อจะได้ส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสาน ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน