Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ทน.นครศรีฯจับมือปศุสัตว์ทำหมันหมา-แมว

นครศรีธรรมราช..0เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายไสว  เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563 ที่บริเวณสนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายเศกสรรค์   สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีเมตตาธรรม ห่วงใยในปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย จึงได้มีพระประสงค์ให้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี2563 เพื่อให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว การผ่าตัดทำหมัน การอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขและอาสาปศุสัตว์ให้มีความรู้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าด้วย.