update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กทม.จัดส่องศูนย์เรียนรู้ดูทุ่งบางเขน

กรุงเทพฯ..0นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” (ครั้งที่2) ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ว่าว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ความสำคัญกับการดูแล และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมือง ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดี มีสุข บนพื้นฐานของการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีส่วนร่วมปลุกจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองที่ดีมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาและพัฒนามหานคร ให้มีความผาสุก เจริญก้าวหน้า

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวอีกว่า กิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” ที่สำนักงานเขตบางเขน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน ร่วมกันคิด ร่วมสร้างสรรค์ นับเป็นแบบอย่างการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมนโยบายด้านวิถีพอเพียง : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง

อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกท่านตระหนัก ถึงบทบาทของตนเองในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจ แวะมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป เช็คอิน กินกาแฟ และเยี่ยมชมวิถีชนบทที่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ในบรรยากาศทุ่งนาบวกกับลมเย็นๆ ที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง