8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสากําจัดวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณลํารางกุดนางใย ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสากําจัดวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณลํารางกุดนางใย ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งภายใต้ “โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน และมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จิตอาสา พระราชทาน  คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

***** ด้วยลํารางกุดนางใย เป็นลําน้ําสาธารณะที่มีประวัติศาสตร์คู่เมือง มหาสารคามมาอย่างยาวนานซึ่งจากอดีตที่เคยมีการใช้ลํารางกุดนางใยเพื่อประโยชน์ในด้าน เกษตรกรรม แต่ปัจจุบันลํารางกุดนางใยได้ทําหน้าที่อย่างหนักในการรองรับน้ําจากครัวเรือน และระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองในช่วงฤดูฝน และมีสิ่งกีดขวางทางน้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวา ถือเป็นวัชพืชทางน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพ อนามัย เช่น อุปสรรคต่อการระบายน้ำ ของฝายหรือประตูระบายน้ำ เนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหล ของน้ำลงประมาณร้อยละ 40 และยังเป็นอุปสรรคสําคัญที่กีดขวางทางการสัญจรทางน้ำ ทั้งยังเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพานะนําโรค ซึ่งการควบคุมผักตบชวาเป็นไปได้ยาก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และกําจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อไป///ประดิษฐ์ อรรคฮาตศรี ข่าวมหาสารคาม