15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

อดีตแม่ทัพ ภาคที่ 2 ขอจดทะเบียนเมูลนิธิน้ำเพื่อชีวิตและความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตร และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสำรวย  เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ ในฐานะนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยนายธัญญา เกียรติสาร ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิน้ำเพื่อชีวิตและความมั่นคง มีสาระสำคัญตามข้อบังคับมูลนิธิฯ และวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร 2)เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติในเรื่องอุทกภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ 3)เพื่อบูรณาการกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 4)ส่งเสริม สนับสนุน การรวบรวมและจัดทำข้อมูล ความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำและเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์ 5)ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยและพัฒนา สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6)ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 7)มูลนิธินี้จัดตั้งขึ้นโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ 8)เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ 9)เพื่อการกุศล สาธารณะ การศึกษาหรือสาธารณประโยชน์อื่นๆ 10) เพื่อการดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

rbt

*****โดยมูลนิธิน้ำเพื่อชีวิตและความมั่นคง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 444  หมู่ที่ 1 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มีทรัพย์สินมูลนิธิ เงินสด 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในวาระเริ่มแรกมีคณะกรรมการก่อตั้ง  13 คน ที่สำคัญได้แก่  พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร (อดีตแม่ทัพภาคที่ 2) เป็นประธานกรรมการ พล.ต.เวิน จำปาสา รองประธานกรรมการ พล.ท.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก พล.อ. ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์ กรมการและเลขานุการ  และพ.ท. วิศว  บุญมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เลขทะเบียน ลำกับที่ ศก 3/2566 ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นต้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน