28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

จังหวัดมหาสารคามจัดงานวันดินโลก ปี 2566 “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

*****มหาสารคาม..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล  รองผวจ.มหาสารคาม ประธานการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 “Soil and water , a source of life:  ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ที่สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  ต.แก่งเลิงจาน  อ.เมือง   โดยมี  นายชูเกียรติ  คำโสภา  ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการ  หมอดินอาสา ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม   เข้าร่วมภายในงาน

*****นายนพสิทธิ์  กล่าวว่า  การจัดงานวันดินโลกปี 2566 ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบรมราชนกนาถ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง

*****อีกทั้งเป็นการร่วมใจกันปกปักรักษาดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศให้เป็นมรดกของลูกหลาน ภายใต้แนวคิด “ดินดี” คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้แนวคิดของ FAO “Soil and Water: a sorurce of life: ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยเน้นเรื่องทรัพยากรดิน  และน้ำ เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ดินดีจะส่งผลต่อคุณภาพน้ำ ในขณะเดียวกัน น้ำที่สะอาดจะส่งผลต่อสุขภาพดินที่ดี การปกป้องดูแลทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ด้วย

*****ด้าน นายชูเกียรติ  คำโสภา  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดีมหาสารคาม กล่าวว่า ในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 2566 โดยให้ความสำคัญในเรื่องของทรัพยากรดิน และน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการผลิตในภาคการเกษตร โดยดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

*****ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระอัจฉริยะภาพด้านการพัฒนาที่ดิน และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่ 9  การมอบประกาศนียบัตรหมอดินอาสาดีเด่น, ผู้ถือบัตรดินดีดีเด่น, โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมการจัดซุ้มอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พรเทพนิพัท/รายงาน