8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

ม.ราชภัฏศรีสะเกษ นำโครงการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า มาสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรบ้านแสนแก้ว เป็นหมู่บ้านนำร่องหมู่บ้านแรก ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ทำข้าวเม่าเป็นข้าวสารเม่า

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและควบคุมการเขตกรรมข้าวหอมมะลิระยะเม่าตามมาตฐานเกษตรอินทรีย์ให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพในสภาวะที่เหมาะสม ภายใต้โครงการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มด้วยการผลิตข้าวหอมมะลิระยะข้าวเม่า ที่ศาลาประชาคมบ้านแสนแก้ว ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยมี ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา พร้อม นายสุพจน์ กุหลาบกุลี นายก อบต.สวาย ให้การต้อนรับ  รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

*****รศ.ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดี ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นมหาวิทยาสัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิซาการแก่ชุมซน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การขับเคลื่อนโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  เพื่อยกระรับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนากับประชาชนในทุกต้านในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนงานด้วยโครงการวิจัย การสร้างรายได้และมูลคำเพิ่มด้วยการผลิตข้าวหอมมะสิระยะเม่าเครือข่ายเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้กรอบการดำเนินงานต้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utlization) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาขน

*****โดยมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาสัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผศ.ตร.วาสนา ภานุรักษ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย, มหาวิทยาสัยราชกัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รศ.ตรเอมอร แสนภูวา เป็นผู้ร่ามวิจัย โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลนวัตกรรมกระบวนการมสิตและการควบคุมเขตกรรมข้าวหอมมะสิระยะเม่าให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข่าวหอมมะลิในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดสู่การสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะสีในพื้นที่จังหวัดนรราชสีมา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ เพื่อยกระตับการเชื่อมโยงเครือข่ายข้าวหอมมะลิระยะเม่าตลอดห่วงโซ่การผลิตมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการวิจัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 ราย ได้แก่ เครื่อข่ายบ้านแสนแก้ว อำเภอปรางค์ภู่ จำนวน 40 ราย และเครือข่ายบ้านยางน้อย อำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 10 ราย

*****ด้าน ผศ.ดร.วาสนา ภานุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า ข้าวหอมมะลิระยะเม่า หรือ เรียกอีกแบบหนึ่งข่าว ข้าวเม่า ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวิจัยมานั้นมีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้ข้าวเม่ากลายเป็นข้าวสารเม่าที่ทุกคนสามารถนำไปหุงกินกันได้เหมือนข้าวสารขาวปกติที่เราๆกินกัน เพราะตามปกติแล้วการผลิตข้าวเม่าที่เป็นสารนั้นไม่มีที่ไหนเค้าทำกัน แต่ข้าวเม่าถือว่าเป็นข่าวที่มีสารอาหารเป็นประโยชน์มากมาย หากินได้ตามฤดุกาลเท่านั้น ทำให้คิดที่จะวิจัยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว จากที่จะได้ขายข้าวในราคากิโลกรัมแค่หลักสิบบาท ถ้ามาทำข้าวเม่าข้าวสารจะสามารถข้าวได้กิโลกรัมละหลักร้อยบาท ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้คิดและเริ่มทำทำวิจัยสนสำเร็จ สามารถทำข้าวเม่าเป็นข้าวสารเม่าจนได้ ก่อนนำออกขาย ซึ่งก็ได้ผมตอบรับที่ดี

*****ดังนั้นจึงได้จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า โดยวันนี้ถือครั้งแรกที่ลงพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยได้ บ้านแสนแก้ว ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกาษ เป็นหมู่บ้านนำร่องเป็นหมู่บ้านแรกในการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า ซึ่งวันนี้เป็นเพียงการมาทำความเข้าใจ อธิบายถึงการผลิต คุณประโยชน์ ของข้าวหอมมะลิระยะเม่า กับชาวบ้าน เกษตรกร โดยชาวบ้าน เกษตรกร สนใจ ไม่ต้องห่วงถึงการตลาด การจำหน่าย เพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีช่องทางจำหน่ายสินค้าอยู่แล้ว.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน