6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

จังหวัดสตูล และหอการค้าจังหวัดร่วมเดินทางไปยังรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของสำนักราชเลขาสุลต่านรัฐเปอร์ลิส เพื่อกระชับสัมพันธ์การค้า

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่จังหวัดสตูล และหอการค้าจังหวัดสตูล ร่วมเดินทางไปยังรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ตามคำเชิญของสำนักราชเลขาสุลต่านรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าเฝ้าสุลต่านรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และร่วมหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิส ในประเด็นความร่วมมือทางการค้าชายแดนระหว่างรัฐ และการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – มาเลเซีย (สะพานสตูล – เปอร์ลิส) หรือ Andaman Gateway นั้น

*****สำหรับการประชุมหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในประเด็นความร่วมมือทางการค้าชายแดนระหว่างรัฐจังหวัดสตูลได้มอบหมายให้ นางสาวธัญรัศม์ ไตรพันธ์รัชตะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวพัชรพร กู้สกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดสตูล เข้าหารือกับประธานหอการค้ารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย Dato Seri Dr.Shahidan Bin Kassim และกรรมการหอการค้าของรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

*****โดยการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างรัฐเปอร์ลิสกับจังหวัดสตูลสำหรับรัฐเปอร์ลิส เป็นรัฐที่เล็กที่สุดของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ พรมแดนทางทิศเหนือติดกับจังหวัดสตูลและสงขลา ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับรัฐเคดาห์ และมีชายฝั่งทะเลติดต่อช่องแคบมะละกา มีประชากรประมาณ 228,000 คน สภาพเศรษฐกิจเน้นการทางเกษตรกรรม

***** อีกทั้งการประชุมยังพูดคุยระหว่างจังหวัดสตูลและหอการค้ารัฐเปอร์ลิส มีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้1. ด้านการค้า : รัฐเปอร์ลิสมีความต้องการให้ฝั่งไทยโดยจังหวัดสตูล ส่งออกสินค้าประเภทเกษตรกรรมและปศุสัตว์มายังรัฐเปอร์ลิส ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อไก่ ปลากะตัก ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ (ทุเรียน จ าปาดะ กระท้อน เงาะ มังคุด ลองกอง)เนื่องจากที่รัฐเปอร์ลิสมีสินค้าประเภทนี้น้อย และมีราคาที่สูงมาก จึงอยากให้มีความร่วมมือทางการค้าในส่วนนี้2. ด้านการท่องเที่ยว : จังหวัดสตูลได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน เน้นการรับประทานอาหารทะเลที่สดและราคาถูก เช่น การท่องเที่ยวบ้านตันหยงโป การท่องเที่ยวที่ปากบารา ส่วนการท่องเที่ยวทางทะเลโดยเฉพาะที่เกาะหลีเป๊ะ ก็ยังเป็นที่สนใจส าหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของรัฐเปอร์ลิสในการท าทัวร์เพื่อน านักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดสตูล

*****ขณะที่จังหวัดสตูล ได้ให้การแนะนำและเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากรัฐเปอร์ลิสให้เข้าร่วมการจัดงานอีเว้นท์ในจังหวัด เช่น งานวันจ าปาดะของดีจังหวัดสตูล และงานเทศกาลอาหารทะเลของจังหวัด ซึ่งจังหวัดสตูลจะได้มีการประสานเชิญชวนให้เข้ามาท่องเที่ยวผ่านทางหอการค้าจังหวัดสตูลอีกครั้ง 3. การขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดน : ผู้ประกอบการจากรัฐเปอร์ลิสได้ให้ข้อเสนอว่าอยากให้มีการสนับสนุนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐโดยก าหนดระยะเขตแดนที่ประชาชนทั้งฝั่งรัฐเปอร์ลิสและจังหวัดสตูลสามารถข้ามพรหมแดนเพื่อซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องใช้หนังสือผ่านแดน (Border pass) และอยากให้มีการขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนเพื่อให้ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งที่เดินทางไปค้าขายหรือท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับได้ทันภายใน 1 วันอย่างไรก็ตาม จังหวัดสตูลจะได้น าประเด็นการหารือครั้งนี้ไปพูดคุยกับหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องในเวทีการประชุม กรอ.จังหวัดสตูล เพื่อผลักดันความร่วมมือทางการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อไป