6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนา-วัฒนธรรม

พระราชวชิรากร ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,ของคณะสงฆ์อำเภอพิชัย

*****อุตรดิตถ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ศาลาการเปรียญวัดกองโค  ต.คอรุม  อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 18 ส.ค.66 พระราชวชิรากร  สุนทรอุตรดิตถ์ธาดา  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม คามวาสี ประธานฝ่ายสงฆ์  นายสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ประธานฝ่ายฆรวาส  จัดให้พิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,แผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาและแผนกบาลี ของคณะสงฆ์อำเภอพิชัย และคณะสงฆ์อำเภอพิชัย ร่วมในพิธีดังกล่าว

***** ด้วยคณะสงฆ์อำเภอพิชัย ได้จัดให้มีงานพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม,แผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาแผนกบาลี,ครูสอนพระธรรมปริยัติธรรมและพระนิสิตที่จบปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต  โดยที่คณะสงฆ์อำเภอพิชัยได้ประชุมหารือในการประชุมของคณะสงฆ์มีมติให้จัดงานพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม,ธรรมศึกษาและแผนกบาลีในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอพิชัยเช่นทุกปีที่ผ่านมา

*****โดยมีนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและนักเรียนธรรม ได้รับทุนการศึกษา โดยแยกตามลำดับ ประโยค 1-2 รับทุน  1 ทุนๆ ละ  2,000 บาท เปรียญธรรม 3 ประโยครับได้ 4  รูปทุนละ 3,000 บาท นักธรรมชั้นตรีจำนวน 12 รูปทุนละ 200 บาท นักธรรมชั้นโท จำนวน 14  รูปทุนละ 300 บาท นักธรรมชั้นเอก จำนวน 7 รูปทุนละ ๔๐๐ บาท นักเรียนธรรมศึกษาชั้นเอกจำนวน 14 คนทุนละ 300  บาท

*****ส่วนทางเจ้าสำนักพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและธรรมศึกษาจำนวน 42 วัดเจ้าสำนักพระปริยติธรรมแผนกบาลีจำนวน  3 วัด ครูสอนพระปริยติธรรมแผนกบาลี จำนวน 1 คน ทุนละ 3,000 บาทครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จำนวน  34 รูป ทุนละ 500 บาทการจัดชานถวายทุนพระภิกษุสามเณร ผู้สอบเปรียญธรรมบาลีได้ ถวายทุนครูสอนแผนกธรรมบาลีถวายทุนครูสอนแผนกธรรม ถวายทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับครู และนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข/รายงาน