8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

สพป.แพร่ เขต 1 จับมือรร.อนุบาลแพร่ ติวเข้มครูปฐมวัยในสังกัดเพื่อพัฒนาสู่นร.

*****แพร่..ผู้สื่อข่าสวรายงานว่า นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ตีเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ที่รร.อนุบาลแพร่ โดยมีครูปฐมวัยทุกรร.ในสังกัดสพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน และโรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2 โดยมีนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ กล่าวรายงาน

*****นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวว่า เพื่อสนองนโยบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 และสนองนโยบายของสพฐ. ซึ่งได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนปฐมวัย ซึ่งมีกรอบตามแนวคิดในการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยใช้โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัยให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรียนทั่วไป ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลแพร่ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลขึ้น เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง การพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี และการดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา การพัฒนาสมาธิสำหรับเด็กปฐมวัย แนวทางปฏิบัติสู่ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัย  คาดว่าหลังจากการอบรมแล้วคณะครูปฐมวัยจะได้นำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

*****ด้าน นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.รร.อนุบาลแพร่ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สู่โรงเรียนประจำเขตพื้นที่ และโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี ตามโครงการพัฒนาตนเองตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” ของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรดังนี้

*****นางฆนรส  อภิญญาลังกร อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดแพร่ นายไชยยะ  เศวตศิลา ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 12 บ้านเหมืองหม้อ จ.แพร่ นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 นายกิตติคุณ  แก้ววิเศษ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ และการเรียนรู้ตามฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1  พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการเล่านิทาน แบบเล่าไปวาดไป  โดยวิทยากร ครูรชาภา  อุมารังษี  ฐานที่ 2  Loose parts โดยวิทยากร ครูศิริลักษณ์ วุฒิสรรพ์  ฐานที่ 3  การประยุกต์ใช้สื่อ-อุปกรณ์ มอนเทสซอริ ในห้องเรียนปกติ โดยวิทยากร ครูบุษกร  กันนา  การนำเสนอ Best practice การใช้รูปแบบ PICU เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของเครือข่าย พ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยครูโรงเรียนอนุบาลแพร่