ผู้ว่าฯแพร่ ลงพื้นที่ตรวจการลอก รื้อ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ลงพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ ตรวจติดตามการลอก รื้อ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปี 2565 โดยไปยังพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการขุดลอกลำน้ำแม่แคม บริเวณหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่  ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งมีแผนดำเนินการขุดลอกบริเวณดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 3 วัน  (15-17 มิถุนายน 2565)

*****.โดยจังหวัดแพร่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในจังหวัด ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แม่น้ำ คูคลอง หนอง บึง ให้สะอาด สวยงาม ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงได้ดำเนินการสำรวจลำน้ำแม่แคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องด้วยมีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำกว่า ๖,๒๓๑ ครัวเรือน ซึ่งพบว่า บางช่วงมีวัชพืชจำนวนมาก กีดขวางทางน้ำ

*****ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและให้ประชาชน ใช้ประโยชน์จากลำน้ำแม่แคม ในการอุปโภค บริโภค และป้องกันการเกิดน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝน จังหวัดจึงได้ร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จัดทำ “โครงการพัฒนาฟื้นฟูน้ำแม่แคม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” และบูรณาการกันในการดำเนินการดูแลบำรุงรักษาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหา ลำน้ำแม่แคมตลอดทั้งสาย 18.3 กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องจักรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำแม่แคมในการอุปโภคและบริโภคตลอดชีพ ป้องกันน้ำท่วม ในฤดูฝนช่วงที่มีน้ำไหลหลาก เป็นการสืบสาน รักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ ดูคลองในพื้นที่