8 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

เทศบาลตำบลหนองกุงศรีจัดโครงการ เปิดการอบรมคลินิกด้านกฎหมาย ให้ความรู้ กฎหมายทั่วไป และพิธีปฏิบัติตัวในศาลแก่พนักงาน สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี พร้อมด้วยนายนิคม อรรคเศษฐ์ถัง รองนายกเทศมนตรี นายธนบดี ศรีโคตร ประธานสภา นายเดชา บุญสุระ นิติกรชำนาญการพิเศษ นายชาติชาย จงสมชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต3 นายสมบูรณ์ นาสาทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองกุงศรี พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ได้เข้าประชุมและรับอบรมให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองกุงศรี เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66

*****นายสุรพงษ์  กล่าวว่า ด้วยกฎหมายมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ต้องดำเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน ในเรื่องของบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมาย ก็ย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการด้วยเช่นกัน แต่ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายที่จำเป็นและจะต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยภารกิจต่างๆทำให้ไม่มีโอกาสในการศึกษาหาความรู้ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เมื่อเกิดกรณี และมีปัญหาขึ้นมา จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ หรือเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้

*****อีกทั้งยังปล่อยเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานจนปัญหาเรื้อรัง แก้ไขได้ยาก ต้องพึ่งพาการให้บริการด้านกฎหมายกับเอกชนและทนาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ถ้าหากได้รับการแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนปัญหาจะเกิด ก็จะไม่เรื้อรังจนบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นจึงได้เกิดแนวความคิด และได้จัดทำโครงการคลินิกกฎหมายขึ้น มา เพื่อให้เกิดความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนพนักงานลูกจ้าง เทศบาลเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆต่อไปได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันเพื่อให้ประชาชนได้รับการอบรมนำความรู้เรื่องกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ งานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มากขึ้น

*****ทั้งนี้ เป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองศรีจำนวน 100 คน และหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว คาดว่าผู้เข้าร่วมการอบรม จะเป็นผู้ที่มีความรู้ของหัวใจในเรื่องกฎหมายในชื่อประจำวัน สามารถนำไปเผยแพร่และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในองค์กรหน่วยงานสังคม ในชุมชนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  และหลังการอบรมเสร็จ จะมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน

*****นายสุรพงษ์ กล่าวต่อว่า ในการจัดตั้งโครงการคลินิคกฎหมายให้ประชาชนครั้งนี้ เพราะทางเทศบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กรรมการชุมชนผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ได้ความรู้ในเรื่องของกฎหมาย และต้องขอบคุณทางวิทยากรจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และ สภาทนายความภาค 4 ที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชน ที่ทุกคนจะได้มีความรู้ และเชื่อมั่นว่า จะนำความรู้ด้านกฎหมายไปใช้ และก่อให้เกิดความสงบสุขต่อชุมชนต่อไป

สมบูรณ์ นาสาทร/รายงาน