8 ธันวาคม 2023
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 – MORAL AWARDS 2022 ส่งเสริมและขยายผลสื่อบุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 “MORAL AWARDS 2022” ประเภทสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมรศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด “MORAL AWARDS 2022” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ที่หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

*****รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2565 (Moral Awards 2022) เพื่อยกย่องความดีทุกรูปแบบ โดยการค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร รวมถึงองค์กรด้านสื่อมวลชน ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และนานาประเทศ โดยศูนย์คุณธรรมจะมอบรางวัล MORAL AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชูเป็นขวัญและกำลังใจ ดังจุดมุ่งหมายของศูนย์คุณธรรม คือ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”

*****สำหรับรางวัล MORAL AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่1. ประเภทสื่อ 9 สาขา ได้แก่ (1) สาขาละคร (2) สาขาภาพยนตร์ (3) สาขาโฆษณา (4) สาขาสิ่งพิมพ์ (5) สาขาดิจิทัล(6) สาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (7) สาขาบทเพลง (8) สาขารายการวิทยุ และ (9) สาขารายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรม  ด้านคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 43 รางวัล 2. ประเภทบุคคล จะดูกันที่พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัยรับผิดชอบสุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู” ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ช่วงอายุใด เชื้อชาติใด สัญชาติใด โดยปีนี้ มีทั้งสิ้น 87 รางวัล 3. ประเภทชุมชนและองค์กร ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง มีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 39 รางวัล ในจำนวนนี้มีนายสุชิน โนวิชัย เลขานายก ทต.เชียงคำ จ.พะเยา รับรางวัลบุคคลคุณธรรมด้านจิตอาสา และพระครูวุฒิสารวัฒนา เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ ได้รับรางวัลด้วย

*****ขณะที่ผู้ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบ แพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ ของศูนย์คุณธรรม​รางวัล MORAL AWARDS 2022 หรือ คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน และองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความดีความถูกต้อง และมีความเป็นธรรมทำให้ทุกคนมีความสุขและเกิดพลังในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรมขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกย่องให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อสรรสร้างสังคมคุณธรรม ต่อไป